Call US logo
Phone lines will open today at 8:00 a.m. ET 1-833-713-1313

Information in Other Languages

If you need help understanding this Braven Health information, you have the right to get help in your language at no cost to you. To talk to an interpreter, please call 1-833-272-8360 (TTY 711) during normal business hours.

Spanish (Español)

Si necesita ayuda para comprender esta información de Braven Health, usted tiene el derecho de obtener ayuda en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, sírvase llamar al 1-833-272-8360 (TTY 711) durante el horario normal de trabajo.

Chinese (中文)

如果您需要幫助來理解這份新澤西州地平線藍十字藍盾 (Braven Health) 資料,您有權免費獲得以您的語言提供的協助。 欲聯絡翻譯人員,請於上班時間致電 1-833-272-8360 (TTY 711).

Korean (한국어)

가입자는 Braven Health 에 관한 정보를 이해하기 위해 주로 사용하는 언어로 무료로 도움을 받을 권리가 있습니다. 통역사의 도움을 받으려면 정상 업무 시간 동안에 1-833-272-8360 (TTY 711) 로 전화해 주십시오.

Portuguese (Português)

Se precisar de ajuda para entender estas informações da Braven Health, você tem o direito de receber gratuitamente assistência no seu idioma. Para falar com um intérprete, ligue para: 1-833-272-8360 (TTY 711) no horário normal de trabalho.

Gujarati (ગુજરાતી)

જો તમને આ ન્યુ જર્સી માહિતીનાં હોરાઈઝન્સ બ્લૂ ક્રોસ બ્લૂ શીલ્ડને સમજવા મદદની જરૂર હોય તો, તમને તમારી ભાષામાં કોઇ પણ ખર્ચ વગર મદદ મેળવવાનો અધિકાર છે. કોઈ દુભાષિયા સાથે વાત કરવા, કૃપા કરીને સામાન્ય બિઝનેસ કલાકો દરમિયાન 1-833-272-8360 (TTY 711) પર ફોન કરો .

Polish (Polski)

Jeżeli potrzebujesz pomocy, aby zrozumieć informacje planu Braven Health, masz prawo poprosić o bezpłatną pomoc w języku ojczystym. Aby skorzystać z pomocy tłumacza, zadzwoń pod number 1-833-272-8360 (TTY 711) podczas normalnych godzin pracy.

Italian (Italiano)

Se vi serve aiuto per capire queste informazioni della Braven Health, avete diritto ad assistenza gratis nella vostra lingua. Per parlare con un interprete, siete pregati di telefonare al numero 1-833-272-8360 (TTY 711) durante le normali ore d’ufficio.

Tagalog (Tagalog)

Kung kailangan mo ng tulong sa pag-unawa nitong impormasyon ng Braven Health, may karapatan kang humingi ng tulong sa iyong wika nang walang gastos sa iyo. Upang makipag-usap sa isang taga-interpret, mangyaring tumawag sa 1-833-272-8360 (TTY 711) sa loob ng karaniwang mga oras ng negosyo.

Russian (Русский язык)

Если вам необходима помощь в разъяснении этой информации, предоставленной компанией Braven Health, у вас есть право на получение помощи на вашем родном языке бесплатно. Для связи с переводчиком звоните по номеру телефона 1-833-272-8360 (TTY 711) в обычные рабочие часы.

Haitian Creole (Kreyòl ayisyen)

Si ou bezwen èd pou konprann enfòmasyon sou Braven Health, ou gen dwa pou jwenn èd nan lang natifnatal ou gratis. Pou pale avèk yon entèprèt, tanpri rele nimewo 1-833-272-8360 (TTY 711) pandan lè nòmal biznis.

Hindi (हिंदी)

यदि आपको न्यू जर्सी की इस होराइज़न ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड सूचना को समझने में सहायता की ज़रूरत है, तो आपके पास मुफ्त में अपनी भाषा में सहायता पाने का अधिकार है। किसी दुभाषिए से बात करने के लिए, कृपया सामान्य कार्य समय के दौरान 1-833-272-8360 (TTY 711) पर कॉल करें।.

Vietnamese (Tiếng Việt)

Nếu cần được giúp đỡ để hiểu rõ thông tin này của Braven Health, quý vị có quyền được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Xin gọi số 1-833-272-8360 (TTY 711) trong giờ làm việc để nói chuyện với người thông dịch.

French (Français)

Si vous avez besoin d’assistance pour comprendre ces informations au sujet de Braven Health, vous avez le droit d’obtenir de l’aide dans votre langue, sans aucun frais. Pour parler avec un interprète, veuillez appeler le 1-833-272-8360 (TTY 711) pendant les heures normales de bureau.

Arabic (عربي)

यदि आपको इस Braven Health जानकारी को समझने में सहायता की आवश्यकता है, तो आपको अपनी भाषा में निःशुल्क मदद पाने का अधिकार है। दुभाषिये से बात करने के लिए, कृपया सामान्य कार्यकारी घंटों के दौरान 1-833-272-8360 (TTY 711) कॉल करें।

Urdu (اردو)

اگرآپ کو Braven Health کی انمعلومات کوسمجھنے میںمدد کی ضرورتہو، تو آپ کواپنی زبان میںمفت مدد حاصلکرنے کا حقہے۔ مترجم سےبات کرنے کےلیے، براہ کرممعمول کے دفتریاوقات میں 1-833-272-8360 (TTY 711) پر کالکریں۔